Program mieszkaniowy #naStart | Kredytlab Sylwia Kłosińska

Nowy program „Kredyt mieszkaniowy #naStart” znajduje się obecnie na etapie legislacyjnym, zapowiadając zmiany w zakresie wsparcia finansowego dla osób planujących zakup nieruchomości. Ten program ma zastąpić bezpieczny kredyt 2% oraz rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie takie formy wsparcia finansowego jak dopłaty do rat oraz gwarancję wkładu własnego. Program będzie dawał wyższe wsparcie głównie rodzinom z dziećmi. Z drugiej strony zasady programu mają być tak skonstruowane by nie wykluczać chętnych np. z powodu przekroczenia limitu dochodowego.

Kryteria dla osób, które chcą przystąpić do programu #naStart:

 1. Wiek: Osoby ubiegające się o kredyt muszą być poniżej 35 roku życia, jeśli aplikują jako single. Limit wieku nie będzie obowiązywał jeśli w skład gospodarstwa domowego będą wchodzić dwie osoby lub jedna osoba z dzieckiem.
 2. Posiadanie mieszkania: Kredytobiorcy nie mogą posiadać ani nie mogli posiadać innego mieszkania (domu jednorodzinnego), z wyjątkiem sytuacji, gdy posiadane mieszkanie stanowiło udział (nie przekraczający 50%) w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym drogą dziedziczenia lub darowizny. Nie będą również brane pod uwagę nieruchomości, które zostały wcześniej przekazane w drodze darowizny na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego. Kredytobiorcy mogą posiadać nie więcej niż jedno mieszkanie, a w ich gospodarstwie domowym musi mieszkać co najmniej troje dzieci.
 3. Wspólne ubieganie się o kredyt: Kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony maksymalnie dwóm osobom bez względu na ich związek prawny. Warunki dotyczące posiadania mieszkania będą weryfikowane łącznie dla obu kredytobiorców.
 4. Warunek nabycia nieruchomości: Warunkiem uzyskania kredytu jest nabycie nieruchomości przez obu kredytobiorców na zasadach współwłasności lub ułamkowej własności, gdzie każdy z nich posiada 50% udziału.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart w formie kredytu hipotecznego będą dostępne tylko dla kredytów udzielonych przed końcem 2027 roku przez 10 lat. Natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie SIM/TBS lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej również będą dostępne do końca 2027 roku ale będą udzielane bez ograniczeń czasowych.

Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5% gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1%  gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium dochodowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego ,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. 

Kryterium powierzchniowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Kryterium dotyczące powierzchni mieszkania będzie stosowane wyłącznie do kredytów hipotecznych przeznaczonych na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Nie będzie miało zastosowania do kredytów na budowę domu ani do kredytów konsumenckich.

Dla jednoosobowych gospodarstw domowych ustalono limit powierzchni na 50 metrów kwadratowych. Zaproponowano również podwyższenie tego limitu o dodatkowe 25 metrów kwadratowych za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Mimo to, możliwy będzie nadal zakup mieszkania o większej powierzchni niż ustalony limit, przy wykorzystaniu kredytu mieszkaniowego. W takim przypadku jednak wysokość dopłaty będzie zmniejszana o 50 złotych za każdy dodatkowy metr kwadratowy przekroczenia. Celem tego przepisu jest zapewnienie, że program wspiera zakup mieszkania tylko w zakresie niezbędnym dla potrzeb mieszkaniowych danej rodziny.

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart

Wysokość kredytu w ramach programu mieszkaniowego #naStart nie będzie miała surowego limitu, jednak dopłaty będą naliczane tylko od określonej kwoty kapitału. Im większa liczba osób w gospodarstwie domowym, tym wyższa będzie kwota dostępna do uzyskania kredytu, na przykład:

 • 200 tysięcy złotych dla osoby samotnej,
 • 400 tysięcy złotych dla dwuosobowego gospodarstwa,
 • 450 tysięcy złotych dla trzyosobowej rodziny,
 • 500 tysięcy złotych dla czteroosobowej rodziny,
 • 600 tysięcy złotych dla pięcioosobowej lub większej rodziny.

To oznacza, że jeśli ktoś z dwuosobowej rodziny zaciągnie kredyt na 450 tysięcy złotych (czyli więcej niż limit 400 tysięcy złotych dla takiego gospodarstwa), otrzyma dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt wynosił 400 tysięcy złotych. Natomiast kredytobiorca prowadzący trzyosobowe gospodarstwo domowe, który zaciągnie kredyt na 600 tysięcy złotych (czyli ponad limit 450 tysięcy złotych), otrzyma dopłatę jak dla kredytu na kwotę 450 tysięcy złotych.

Jeśli jeden z partnerów zdecyduje się wycofać ze wspólnej umowy kredytowej, bank przeliczy kwotę dopłaty zgodnie z nowym rozmiarem gospodarstwa domowego. To drugie zabezpieczenie ma na celu zapobieganie sztucznemu zwiększaniu liczby osób w umowie kredytowej. Jednakże w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców ta zasada nie będzie obowiązywać.

Dodatkowo, jeśli mieszkanie zostanie zakupione w stolicy województwa, gdzie wartość odtworzeniowa lokalu jest znacząco wyższa niż średnia krajowa (takie miasta jak Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław), podane kwoty będą zwiększone o co najmniej 10%. W przypadku miast, gdzie wartość ta jest jeszcze wyższa, np. Warszawy, zastosowane dopłaty będą wyższe o 20%. Dzięki temu mieszkańcy tych miast będą mogli nabyć mieszkanie korzystając z nowego kredytu, przy zbliżonych warunkach do dostępnych na rynku.

Inne zmiany względem bezpiecznego kredytu 2%

 • Jeśli osoba, która otrzymała wsparcie kredytowe #naStart, wynajmie mieszkanie, które kupiła za jego pomocą, po przeprowadzce do małżonka, straci prawo do dodatkowych dopłat do rat kredytowych.
 • Osoby, które posiadały ponad 50% udziału w nieruchomości mieszkalnej (czy to przez dziedziczenie, czy darowiznę) i przekazały go bezpłatnie, mogą teraz ubiegać się o ten kredyt.
 • Wprowadzono możliwość ubiegania się o kredyt dla osób, których nieruchomość mieszkalna została objęta decyzją administracyjną nakazującą rozbiórkę i rekultywację terenu z określonymi terminami.
 • Osoby, które przeniosły umowę kredytową na byłego partnera, mogą ubiegać się o nowy kredyt, chociaż dotyczy to tylko samej umowy kredytowej, a nie własności mieszkania.
 • Zmieniono przepisy dotyczące rozwiązania umowy kredytowej przed jej aktywacją, aby doprecyzować obowiązujące zasady.

Portal Danych o Obrocie Mieszkań

Projekt ustawy zakłada stworzenie portalu prezentującego informacje o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Głównym celem funkcjonowania tego portalu jest zwiększenie przejrzystości na rynku nieruchomości poprzez udostępnienie obywatelom statystyk cen transakcyjnych zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Dostęp do rzetelnych i aktualnych danych z rynku ma służyć jako narzędzie ochrony dla osób nabywających mieszkania, zwłaszcza na rynku pierwotnym. Umożliwi to rozsądną ocenę warunków cenowych ofert sprzedaży mieszkań. Dodatkowo, aktualne informacje o stanie rynku mieszkaniowego, takie jak liczba transakcji, ich struktura i ceny, pozwolą na monitorowanie wpływu różnych instrumentów wsparcia dla kredytobiorców na lokalne rynki mieszkaniowe.

Za prowadzenie portalu będzie odpowiedzialny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który już zarządza Ewidencją Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (EDFG). Dane zgromadzone w EDFG będą częściowo wykorzystane do zasilania portalu prezentującego ceny transakcyjne lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym. Aby uzupełnić dane dotyczące całego rynku pierwotnego, deweloperzy i inne profesjonalne podmioty będą dostarczać dodatkowe informacje, zwłaszcza jeśli dotychczas nie rejestrowali transakcji.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie dostarczać dodatkowe dane z rynku pierwotnego i wtórnego, gromadząc informacje o transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości w celach podatkowych oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystanie istniejących struktur i baz danych ograniczy obciążenie raportowaniem dla podmiotów, które posiadają informacje o transakcjach na rynku nieruchomości, głównie dla deweloperów (na rynku pierwotnym) i notariuszy (na rynku pierwotnym i wtórnym). Uruchomienie portalu planowane jest w ciągu 20 miesięcy od momentu ogłoszenia ustawy.

Podsumowując, nowy program mieszkaniowy #naStart ma na celu ułatwienie dostępu do mieszkań dla rodzin w Polsce. Dzięki temu programowi, więcej rodzin będzie miało możliwość zakupu własnego domu, co przyczyni się do poprawy ich warunków życia. Czekamy na dalsze informacje na temat tego programu i mamy nadzieję, że przyniesie on oczekiwane korzyści dla polskich rodzin.